Industry News行业动态

怎样调节喷码机油墨粘稠度

                                    喷码机油墨

 

       首先了解下何为喷码机墨水黏度,黏度就是墨水的粘稠度,并非是浓度。但是黏度又和浓度和温度有关系,浓度越

 

黏度越高,温度越高黏度越高。所以喷码机在不同的温度,有不同的墨水黏度设定值。如果当前的黏度比当前的设定

 

差太大,喷码机可能打印不好,并且报出墨水黏度故障,若不及时处理,还可能造成堵塞。

 

       那如何处理喷码机油墨黏度出现过低或过高的问题呢?我们都知道,喷码机在运行的过程中,介质是喷码机油墨

 

稀释剂的混合液,所以 解决的办法,如果太稀,可将墨水倒出,放在通风处或者用风扇吹,使墨水中的稀释液挥发,

 

或者可以适量添加油墨,增加粘稠度。如果太浓,可以手动添加溶剂。

更多