Industry News行业动态

油墨存储的安全事项

美创力喷码机油墨

 

 

       油墨作为油墨喷码机的消耗品,平时的存储也会比较多。油墨是由多种化学物质组成,部分化学物质具备一定的易

 

燃性,因此在存储中一定要注意安全操作,当心火灾事故的发生危及喷码机设备。

 

       一旦油墨存储时发现火种或者酿成了小型火灾,一定要小心应对,沉着冷静。首先消除火种,避免液体进入下水

 

道,河流,低洼。用篮子,铁锨等装砂子木屑等物质吸收液体并把它转移到安全容器中。以便处理和再生。如果泄漏无

 

法控制,应参照有关规定决定是否报告。废物处理必须遵守当地规定。

 

       存储时操作如下。

 

       存储温度不要高于35℃;

 

       运输温度不要高于35℃;

 

       把产品存放在原来的聚乙烯容器中,而容器又应放在纸箱内。保持容器密封,小心轻拿轻放,打开后应存放在冷的

 

通风环境,避免与不相容的物质和火源,热源靠近,地板应是不可燃物质。当发生泄漏时,液体应不可流动到外面。

更多