FAQ常见问题

安装使用喷码机需知事项

 

●     安装喷码机处必须通风良好

●     喷码机必须接地良好

●     喷码机使用人员及维修人员必须受过专门培训,维修机器及使用耗材时必须小心

●     维护喷码机喷头时必须戴护目眼睛

●     添加耗材前应确认型号是否正确

●     在离喷码机10m的半径内放置CO2灭火器(必须易于取出)

●     避免在点火源、明火、高温及产生火花的地方使用机器

●     绝不要再机器旁存放过多耗材,但可在附近存放一天的用量,同时必须保证存放耗材处通风良好。

●     严禁在喷码机旁吸烟

●     必须采取措施防止静电放电

●     使用喷码机时,应使喷头远离装有易燃液体的容器

●     避免油墨、添加剂接触皮肤,避免吸入或吞入

更多